Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: SES VERNES, S.L. Domicili Social: Fornaca, 19 1r, 17300 Blanes, Girona NIF: B17331141 Telèfon: 972335758 E-mail: info@sesvernes.com Web: www.laferreteria.shop; www.sesvernes.com; www.xalocperfumeries.com; www.secretsmell.es; Dades Registre: Registre Mercantil de Girona, Tom 211, Llibre 0, Full 142, Secció 8, Full GI3883.

  1. OBJECTE SES VERNES, S.L. (Des d’ara també el prestador) com a responsable dels llocs web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús dels llocs web www.laferreteria.shop; www.sesvernes.com; www.xalocperfumeries.com; www.secretsmell.es;, amb la intenció de donar compliment a les obligacions disposades per la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris dels llocs web sobre quines són les condicions d’ús dels llocs web. A través de la web, SES VERNES, S.L. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web. Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que pogués ser d’aplicació. Com a usuaris, han de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.
  2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB 2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web. La prestació dels serveis per part de SES VERNES, S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de les pàgines web estan subjectes al pagament d’un preu determinat en les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari. Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, SES VERNES, S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis al preu compliment del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació. Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser verídica. En aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a SES VERNES, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i blocs, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer ús correcte de la web. L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com la moral i les bones costums. En efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesions de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que: (A) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents; (B) indueixi, inciti o promogui accions delictives, denigratòries, difamatòries, violents o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic; (C) indueixi, inciti o promogui accions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; (D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones; (E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i (F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. SES VERNES, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulents o contraris a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de la falta de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
  2. GALETES El lloc web del prestador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Galetes.
  3. ENLLAÇOS (LINKS) Des del lloc web és possible que es redireccioni a continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats i/o de tercers webs. Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar o fer referència a productes i/o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, SES VERNES, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. SES VERNES, S.L. tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable, encara que aquests anunci puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web. El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador dels llocs web. No obstant això, SES VERNES, S.L. informa que qualsevol relació contractual o extrac ontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant l’enllaç proporcionat per aquesta web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona i SES VERNES, S.L. no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i/o relacions contractuals o extracompetencials realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactats a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.
  4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.
  5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts dels llocs web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts dels llocs web, es pot fer a través del correu electrònic anteriorment esmentat.
  6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Inici